Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 073-330927

 
นายมะรอเส็ง มะสะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
(081-897-4664 )
 
นางสาวกินรี นวลเปียน
ปลัด อบต.ตันหยงดาลอ
(081-896-7878)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมสภา
 คู่มือสำหรับประชาชน
 สรุปผลการร้องเรียน
 คู่มือสำหรับปฎิบัติงาน
 เจตจำนงผู้บริหาร
 รายงานสถิติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประกาศสภา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขยาเสพติด
 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
หยุดเผา เผาป่า เผาไร่ เผานา ขยะมูลฝอย เศษไม้ ใบหญ้า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน (ดู : 52) 29 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการฯของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 71) 24 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการฯของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (ดู : 72) 24 มี.ค. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ไอโอดีน” สารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ (ดู : 47) 17 มี.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 70) 16 มี.ค. 2564
“ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ (ดู : 74) 10 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการตันหยงดาลอร่วมใจเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 67) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19 (ดู : 62) 25 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2564 (ดู : 63) 23 ก.พ. 2564
เรื่อง ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 54) 23 ก.พ. 2564
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 51) 23 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ (ดู : 80) 11 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” (ดู : 80) 10 ก.พ. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 12/2564 (ดู : 44) 8 ก.พ. 2564
การขออนุญาตจัดกรรมในพื้นที่อำเภอยะหริ่งตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 18) 5 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”/“ไทยชนะ” ขอให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”/“ไทยชนะ” สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง 2 ระบบ สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” (ดู : 42) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 9/2564 (ดู : 42) 29 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 83) 26 ม.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี (ดู : 41) 15 ม.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 56/2563 (ดู : 38) 12 ม.ค. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 44) 6 ม.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 54/2563 (ดู : 36) 5 ม.ค. 2564
จดหมายข่าวประจำปี 2564 (ดู : 58) 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำยาดมสมุนไพร" ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 48) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 (ดู : 68) 30 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว (ดู : 51) 24 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 113) 22 ต.ค. 2563
เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 112) 5 ต.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 75) 5 ต.ค. 2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 65) 5 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 66) 18 ก.ย. 2563
การรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 71) 18 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 74) 15 ก.ย. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 94) 28 ส.ค. 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 10 กันยายน 2563 (ดู : 73) 27 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 133) 24 ส.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ มีการดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต ในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือกรณี สาธารณภัยการขออนุญาติก่อสร้างอาคารผ่านระบบ SMS เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน (ดู : 85) 21 ส.ค. 2563
โครงการตันหยงดาลอตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 77) 8 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนยุคใหม่ รวมใจห่างไกลยาเสพติดสภาเด็กและเยาวชนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 (ดู : 70) 5 ส.ค. 2563
"แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้และการจัดการขยะมูลฝอยแบบ 3Rs" (ดู : 87) 4 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 (ดู : 92) 30 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ และ คนพิการ เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 96) 18 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ขอให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันสมัคร และใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง 2 ระบบ (ดู : 55) 8 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯ (ดู : 114) 8 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 84) 5 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า (ดู : 81) 5 มิ.ย. 2563
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (ดู : 83) 1 มิ.ย. 2563
โครงการตำบลดาลอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ดู : 124) 27 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมมาการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 96) 23 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 116) 17 เม.ย. 2563
มาตรการช่วยเหลือผู้พิการในวิกฤติ COVID-19 (ดู : 122) 17 เม.ย. 2563
วิธีการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยและห่างไกล Cvid-19 (ดู : 131) 10 เม.ย. 2563
แนวทางการการสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี (ดู : 70) 25 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย (ดู : 131) 4 ก.พ. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 99) 24 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นยุคใหม่หัวใจสีเขียว (ดู : 131) 26 พ.ย. 2562
รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริหาร (ดู : 49) 2 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย (ดู : 43) 26 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สูงอายุ พิการ 2563 (ดู : 178) 29 ส.ค. 2562
โครงการขยะแลกบุญ (ดู : 179) 22 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927
E-mail Address : tanyongdalo2540@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.tanyongdalo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs