Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 073-330927

 
นายมะรอเส็ง มะสะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
(082-895-1787 )
 
นางสาวกินรี นวลเปียน
ปลัด อบต.ตันหยงดาลอ
(081-896-7878)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือสำหรับประชาชน
 สรุปผลการร้องเรียน
 คู่มือสำหรับปฎิบัติงาน
 เจตจำนงผู้บริหาร
 รายงานสถิติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขยาเสพติด
 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานสาธารณสุข
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยาเสพติด
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธานความดี
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 6) 10 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 2) 28 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การใช้อักษรเบลล์ (ดู : 3) 27 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 (ดู : 34) 6 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 (ดู : 23) 6 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 120) 24 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 64) 1 ต.ค. 2564
อบต.ตันหยงดาลอ : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 69) 1 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธืรับเบี้ยยังชีพความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 63) 30 ก.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธืรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 56) 30 ก.ย. 2564
เรื่อง แยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ...เริ่มคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ดู : 112) 15 ก.ย. 2564
รายงานผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564 (ดู : 5) 10 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการตันหยงดาลอตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 82) 10 ก.ย. 2564
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 95) 6 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 (ดู : 20) 3 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 3 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ พม.ช่วยเหลือคนพิการ (ดู : 74) 2 ก.ย. 2564
เอกสารการขอทำบัตรคนพิการ (ดู : 52) 31 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 (ดู : 18) 25 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 (ดู : 19) 25 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 5 (ดู : 20) 20 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก หมู่ที่ 1 (ดู : 22) 20 ส.ค. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 85) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง (ออนไลน์) (ดู : 80) 8 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.ตาแกะ (ดู : 117) 4 มิ.ย. 2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 91) 1 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.ตาแกะ (ดู : 153) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.ตาแกะ (ดู : 86) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.ตาแกะ (ดู : 153) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาบอเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านยือริงหมู่ที่ 3 – 4 (ดู : 82) 18 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการตำบลตันหยงดาลอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 112) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 120) 19 เม.ย. 2564
ปรับขยายเวลาใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ชวงพักเที่ยง ,วันเสาร – อาทิตย เต็มวัน ชวงเวลา 16.30-17.00 น. ในวันทําการ ประจําปงบประมาณ 2564 (ดู : 32) 1 เม.ย. 2564
หยุดเผา เผาป่า เผาไร่ เผานา ขยะมูลฝอย เศษไม้ ใบหญ้า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน (ดู : 172) 29 มี.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 104) 25 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการฯของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 156) 24 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการฯของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (ดู : 153) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ดู : 57) 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาบอเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านยือริงหมู่ที่ 3 – 4 (ดู : 63) 19 มี.ค. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ไอโอดีน” สารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ (ดู : 129) 17 มี.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 156) 16 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาบอเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านยือริงหมู่ที่ 3 – 4 (ดู : 55) 11 มี.ค. 2564
ประชามสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าเอกลักษณ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 64) 10 มี.ค. 2564
“ปภ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไหม้ ฯลฯ (ดู : 152) 10 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการตันหยงดาลอร่วมใจเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 131) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาบอเดร์ - หลังโรงเรียนบ้านยือริงหมู่ที่ 3 - 4 (ดู : 70) 8 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19 (ดู : 139) 25 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2564 (ดู : 142) 23 ก.พ. 2564
เรื่อง ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ (ดู : 120) 23 ก.พ. 2564
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 118) 23 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 59) 22 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ (ดู : 143) 11 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” (ดู : 164) 10 ก.พ. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 12/2564 (ดู : 108) 8 ก.พ. 2564
การขออนุญาตจัดกรรมในพื้นที่อำเภอยะหริ่งตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 99) 5 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”/“ไทยชนะ” ขอให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”/“ไทยชนะ” สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง 2 ระบบ สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” (ดู : 137) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 9/2564 (ดู : 99) 29 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 155) 26 ม.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี (ดู : 103) 15 ม.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 56/2563 (ดู : 102) 12 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927
E-mail Address : tanyongdalo2540@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.tanyongdalo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs