องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330927 โทรสาร : 073-330927
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tanyongdalo2540@gmail.com