Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 073-330927

 
นายมะรอเส็ง มะสะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
(0930895000 )
 
นางสาวกินรี นวลเปียน
ปลัด อบต.ตันหยงดาลอ
(081-896-7878)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 คู่มือสำหรับประชาชน
 สรุปผลการร้องเรียน
 คู่มือสำหรับปฎิบัติงาน
 เจตจำนงผู้บริหาร
 รายงานสถิติ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการแก้ไขยาเสพติด
 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อมูลผู้บริหาร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานสาธารณสุข
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยาเสพติด
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
งานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธานความดี
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ที่ 2 (ดู : 13) 19 ต.ค. 2566
การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 (ดู : 10) 25 ก.ย. 2566
การกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ (ดู : 12) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตันหยงดาลอ - ตำบลตอหลัง หมู่ที่ 1 (ดู : 16) 7 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตันหยงดาลอ - ตำบลตอหลัง หมู่ที่ 1 (ดู : 15) 29 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ที่ 2 (ดู : 10) 24 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเร๊ะลาเร๊าะ หมู่ที่ 2 (ดู : 8) 15 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 (ดู : 13) 27 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิเมาะ หมู่ที่ 3 (ดู : 15) 18 ก.ค. 2566
ประกาศเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านครูมีเน๊าะ หมู่ที่ ๗ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 46) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายแบดาแม็ง - บือเจาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 46) 15 มิ.ย. 2566
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ถนน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโง - ชลประทาน ม. 4-3 (ดู : 2) 12 มิ.ย. 2566
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ถนน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 (ดู : 2) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโง - ชลประทาน ม.4-3 (ดู : 275) 24 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 (ดู : 77) 24 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโง - ชลประทาน ม. 4-3 (ดู : 46) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 (ดู : 65) 17 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกอเดร์ - บ้านจูเลาะ ม.3 (ดู : 50) 13 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโง - ชลประทาน ม.4-3 (ดู : 67) 13 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 59) 9 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอพี - บ้านแบแซ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 60) 7 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายฮาแวจือเนาะ - ปาฆากะปะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 52) 7 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านเจ๊ะฆูกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 54) 7 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านครูแวลี – สวนปาล์ม หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 7 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านแมะรอ - ริมคลองกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 7 ก.พ. 2566
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูวง หมู่ที่ 3 (ดู : 63) 6 ก.พ. 2566
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 20 ธ.ค. 2565
ขออนุมัติออกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 67) 5 ต.ค. 2565
ขออนุมัติออกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 74) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 47) 8 มิ.ย. 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุคนธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 126) 4 มิ.ย. 2565
์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตัวหยงดาลอ (ดู : 97) 18 พ.ค. 2565
ประกาศเรื่องขออนุมัติออกประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 97) 4 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 211) 1 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 (ดู : 159) 5 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 (ดู : 165) 5 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซีโต๊ะ – บือเระ หมู่ที่ 2 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 153) 4 ส.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮามะ หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน (ดู : 113) 5 ก.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจูมะ มัสยิดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 101) 2 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 (ดู : 162) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากา หมู่ที่ 1 (ดู : 151) 25 มิ.ย. 2564
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 106) 22 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาเหล็ก หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ (ดู : 224) 15 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 159) 22 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 (ดู : 147) 7 ม.ค. 2564
โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านฝาง ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 99) 4 ม.ค. 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเฑียรยา ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 103) 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 (ดู : 140) 28 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 (ดู : 134) 24 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชนตำบลตันหยงดาลอ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 (ดู : 159) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 221) 3 ธ.ค. 2563
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุไบดี หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 107) 26 พ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 320) 26 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 214) 23 พ.ย. 2563
ประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 (ดู : 278) 17 พ.ย. 2563
ประกาศการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 291) 24 ก.ย. 2563
ประกาศการตรวจรับพัสด โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปือโร หมู่ที่2 (ดู : 272) 10 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกูโบร์โตะปอนอ หมู่ที่ 1 (ดู : 293) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 (ดู : 301) 17 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927
E-mail Address : tanyongdalo2540@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.tanyongdalo.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs